Försäkringsbranschens Restvärderäddning / Räddningstjänst

Räddningstjänsten

Försäkringsbranschens Restvärderäddning har tecknat avtal med samtliga av Sveriges c:a 280 kommuner och dess räddningstjänster, om att utföra akut RVR på uppdrag av försäkringsbranschen. All samverkan grundar sig på överenskommelse om gemensam viljeinriktning kring restvärderäddning och sanering efter trafikolyckor, som undertecknats 2013 av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Försäkringsbranschens Restvärderäddning. Syftet med överenskommelsen var att uppdatera och bevara en långsiktig gemensam viljeinriktning kring samhällets hantering av sekundärskador vid olyckor.

Räddningstjänsterna ska även påtala behov av ytterligare åtgärder till SOS-central som i sin tur vidarebefordrar uppgifterna till aktuellt försäkringsbolag eller till RVR-ledare. Även vid händelser som inte berör byggnader ska räddningstjänsten meddela behov av åtgärder, det kan till exempel gälla transportolyckor med tunga fordon där lasten behöver tas om hand eller riskerar att förstöras. Även miljöolyckor är exempel på händelser då det ofta är behov av åtgärder.

Genom att vara opartisk, icke vinstdrivande och oberoende aktör är RVR AB en naturlig länk för offentlig och privat samverkan. Restvärderäddning fyller en stor samhällsviktig funktion genom att begränsa sekundärskador och minimera avbrott i samhället vid brand-, vatten-, miljö- och transportskador. En av många avtalsparter är Trafikverket. Avtalet med Trafikverket omfattar, utöver restvärderäddning, även sanering av väg och järnväg, evakuering av tåg samt utbildning för arbete på väg- och spårområde. Detta innebär att RVR AB kommer att sköta utbildning i arbete på väg- och spårområde, inkluderat utbildningen i arbetsjordning, för samtliga Sveriges räddningstjänster. 

Läs mer om tillämpningar, akut- och fortsatt RVR och trafikuppdrag

Överenskommelsen med SKL