Försäkringsbranschens Restvärderäddning / Om oss

Försäkringsbranschens Restvärderäddning


Vi arbetar för våra avtalsparter som bland annat utgörs merparten av de försäkringsbolag som verkar på den svenska marknaden.

Avtalsparterna omfattar ett 90-tal försäkringsbolag inklusive captivebolag (som endast försäkrar egen egendom) samt företag och myndigheter utan försäkringar. Exempelvis finns avtal med Kammarkollegiet som försäkrar statlig egendom. Separata avtal finns även med Försvarsmakten och Trafikverket. Dessutom har vi ett specialavtal med Norges Försäkringsförbund om att ta hand om skadad norsk egendom i Sverige och svensk egendom i Norge. Våra uppdrag gäller brand-, vatten-, miljö- och transportskador, sanering av väg och järnväg samt evakuering av tåg. Snabba och lämpliga insatser sparar stora värden såväl försäkringsbolag som samhället.

Varje år utför vi drygt 3 500 restvärderäddningsuppdrag. Tack vare dessa insatser sparas materiella, personella och ekonomiska resurser genom snabba organiserade åtgärder. Tidigare uppgick sekundärskadorna vid brand till två tredjedelar av den utbetalda ersättningen. I dag utgör de 50 procent av ersättningen. Det motsvarar uppskattningsvis 1,5-2 miljarder kronor per år i sparade kostnader. 

Vi har avtal med alla Sveriges räddningstjänster och cirka 80 restvärdeledare finns tillgängliga över hela landet. De är oftast specialutbildade brandbefäl som arvoderas av oss i samband med uppdrag. Det finns även särskilda miljörestvärdeledare som är specialutbildade restvärdeledare med kompetens att hantera miljörelaterade olyckor. På olycksplatsen är de försäkringsbolagens representant och ska organisera restvärderäddningsarbetet. Försäkringsgivarnas fullmakter ger dem behörighet att rekvirera de resurser som behövs för att utföra uppgiften, till exempel entreprenörer. 

Många skador kräver samordning både vad gäller materiella och personella resurser. Restvärdeledarens uppdrag gäller främst skador i samband med brand, vatten, tung trafik och fara för miljön. Restvärdeledaren gör också en stor social insats genom att ta hand om skadedrabbade personer som kan ha svårt att hantera en kaotisk situation.

Restvärdeledarens uppdrag varar tills försäkringsgivaren eller ägaren själv är beredd att ta över ansvaret för skadan. Generellt gäller att uppdraget varar i högst 48 timmar. Ytterligare tid kräver särskild beställning.

All restvärderäddning är strikt reglerad genom avtal, överenskommelser, ramar och prislistor. 

Vi ansvarar även för utbildning och utveckling av restvärdeledarna. Därför arrangerar vi årligen fortbildningsdagar och samverkansmöte med restvärdeledare och representanter för försäkringsbolagen där det finns möjlighet för utbyte av erfarenheter och presentation av ny teknik.  

Verksamheten har funnits sedan 1976 med uppdraget att begränsa följdskador vid olyckor och därmed spara pengar åt försäkringsgivarna. År 2007 övertog vi restvärderäddningskonceptet från Larmtjänst AB. Försäkringsbranschens Restvärderäddning är helägt av Brandskyddsföreningen.